کاراسا

نتیجه نهایی مصاحبه شرکت نظم آوران و اعلام نفرات ذخیره آزمون جهت مصاحبه - کلیه دعوت شدگان به مصاحبه نسبت به اخذ دو استعلام اقدام نمایند

داوطلبان گرامی برای مشاهده نتیجه نهایی مصاحبه شرکت نظم آوران کلیک کنید

داوطلبان گرامی برای مشاهده اعلام نفرات ذخیره آزمون شرکت نظم آوران جهت مصاحبه کلیک کنید

کلیه دعوت شدگان به مصاحبه، ملزم هستند با مراجعه به یکی از مراکز پیشخوان دولت (پلیس +10) نسبت به اخذ دو استعلام زیر (ممهور به مهر مرکز پیشخوان) اقدام نمایند و در زمان مصاحبه ارائه کنند :

1- استعلام وضعیت آخرین مدرک تحصیلی

2- استعلام وضعیت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

بازگشت