کاراسا

نتایج مصاحبه شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

داوطلب گرامی برای مشاهده نتایج مصاحبه شرکت فولاد سیرجان ایرانیانکلیک کنید

برای تامین سایر نیازهای سرمایه انسانی شرکت و همچنین داوطلبین جغرافیای محل خدمت بردسیر دعوت به مصاحبه متعاقبا اعلام می گردد.

1395/06/02

بازگشت