☶ آگهی جذب سرمایه انسانی مجتمع فولاد روهینا جنوب


داوطلبین گرامی جهت انجام مراحل بعد از قبولی در آزمون، هماهنگی از طرف مجتمع فولاد روهینا انجام خواهد شد.