☶ آموزش نیرو در شرکت سهند راه ریل - تاریخ مراجعه جهت دوره آموزشی
متقاضیان محترم دوره آموزشی رئیس قطار حومه‌ای

با عنایت به هماهنگی انجام‌شده مقرر است دوره آموزشی مذکور در تاریخ 97/8/19 در قالب دو کلاس برگزار گردد.

لذا متقاضیان محترم که مدارک خود را قبلاٌ تحویل اداره کل آموزش نموده‌اند در تاریخ فوق به آدرس ذیل جهت شرکت در دوره آموزشی مراجعه نمایند.

آدرس:  میدان راه‌آهن خیابان شوش - تقاطع خیابان وحدت اسلامی و شوش - درب وحدت اسلامی راه‌آهن، ساختمان آموزش اداره کل راه‌آهن تهران

شماره تماس:   02155122405